Privacy Policy

Who we are

Our website address is: http://xperhr.com.

What personal data we collect and why we collect it

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms
Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics
Who we share your data with
How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

 

KVKK

BİTES Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri’ne gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin (“Yönetmelik”) 5. maddesi kapsamında bu aydınlatıcı bilgilendirmeyi yapmaktayız.

Kişisel Veriler:
Kanun’un 3. maddesinde kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmıştır.

Kanun’un 6. maddesinde ise, gerçek kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmıştır.

Kanun’un 3. maddesinde, kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem olarak tanımlanmıştır.

Şirketimize yapmakta olduğunuz iş başvurunuza ilişkin kanuni yükümlülüklerimiz çerçevesinde, iş başvuru değerlendirme süreçlerinde tarafınızca iletilen özgeçmişinizdeki bilgiler başta olmak üzere, tarafınıza ait kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, işe alım sürecinde tarafınızca iletilen veya referans kayıtları, online test değerlendirmeleri gibi üçüncü kişilerden edinilen bilgileriniz, iletmiş olduğunuz aile bireyleri ve yakın bilgileriniz, görüntü/ses kayıtlarınız, fotoğrafınız, online mülakat süreçlerinde bilgi işlem kayıt ve güvenlik verileriniz, mülakata davet edilmeniz durumunda sistemsel olarak tutulan işyeri içerisinde kalış sürenize ilişkin kayıtlar ve işyeri güvenliği kapsamında otomatik sistemlerde bulunan diğer kayıtlarınız ile başta sağlık verisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri, dernek, vakıf, sendika üyelikleri gibi yukarıda ifade edilen özel nitelikli veri kapsamında giren verileriniz ile burada sayılmayan ancak iş başvuru süresince Şirketimize bildirdiğiniz, aleni hale getirdiğiniz veya yönlendirmelerinizle çeşitli kanallardan temin edilen diğer kişisel verileriniz bu bilgilendirme kapsamında veri işleme faaliyetleri konusu olmaktadır.

Veri Sorumlusu:

Kanun’un 3. maddesinde, veri sorumlusu kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek/veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır.

Kanun’a ve Yönetmelik’e uygun olarak kişisel verileriniz, iş başvurunuza ilişkin olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenecektir.

Topluluğumuza nezdinde başvurduğunuz pozisyon haricinde farklı bir pozisyona başvurmanız veya değerlendirilmeniz durumunda, süreciniz pozisyonun bulunduğu Topluluk Şirketimiz/Şirketlerimiz nezdinde yürütülmeye devam edilecektir. Bu kapsamda iş başvuru sürecinizi devam ettiren Topluluk Şirketimiz/Şirketlerimiz kişisel verilerinizi işbu aydınlatıcı bilgi ve onayınız dahilinde veri sorumlusu sıfatıyla işleyecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında değerlendirilmeniz amacıyla işlenecek olup; Topluluğumuzda olası kariyer imkanları açısından değerlendirilmek üzere Kanun’a uygun şekilde muhafaza edilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Şişecam Topluluğu ortak fiziksel tesis kullanımı, çalışma konuları, iletişim sistemleri, eğitim ve sosyal imkanlar ile potansiyel kariyer fırsatları sunarak bütüncül bir yapıda çalışma imkanı sunmaktadır.

Bu bilgilendirme metni kapsamında işlenen/işlenecek kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, Kanun’un 8. ve 9. maddeleri ile Yönetmeliğin 8. maddesi çerçevesinde yurtiçi/yurtdışı ayrımı yapmaksızın mevcut ve müstakbel Şişecam Topluluğu’nun yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerine, Topluluğumuzun hissedarlarına, hukuken yetkili olan ilgili adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olan özel hukuk kişilerine aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında verileriniz, işbu metinde veri sorumlusu olarak belirtilen Topluluk Şirketimiz tarafından Kanun’a ve Yönetmelik’e uygun olarak işlenmektedir.

Bu çerçevede Şirketimize kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik olarak, tarafınızca iletilmekte veya çalışmalarınız esnasında edinilmekte; bilginiz dahilinde üçüncü kişilerden edinilmekte, Topluluğumuz işyerleri dahilinde güvenlik ve bilişim sistemleri ile elektronik ve fiziki iletişim yollarından yapılan tüm görüşme ve yazışmalardan edinilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız:

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıdaki aydınlatıcı bilgi kapsamında

Topluluğunuza yapmış olduğum iş başvurum kapsamında tarafımca temin edilen/edilecek ve/veya Topluluğunuz tarafından edinilen/edinilecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kanun ile bahse konu Yönetmelik kapsamında, işbu metinde “Veri Sorumlusu” olarak belirtilen Topluluk Şirketiniz/Şirketleriniz tarafından işlenmesine ve iş başvuruma ilişkin olarak potansiyel kariyer fırsatları ve Topluluğun işleyişi itibariyle kişisel verilerimin yurtiçi/yurtdışı ayrımı yapılmaksızın mevcut ve müstakbel BİTES Savunma, Uzay ve Havacılık Teknolojileri iştiraklerine, hissedarlarına, hukuken yetkili olan ilgili adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine, bağımsız denetim şirketi gibi hukuken yetkilendirilmiş olması halinde özel hukuk kişilerine hukuki düzenlemelere uygun olarak ayrıca tarafımdan tekrar izin alınmasına gerek olmaksızın aktarılmasına, iş başvurumun sonucundan bağımsız olarak potansiyel kariyer fırsatları açısından kişisel verilerimin muhafaza edilebileceğine, kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak tarafıma iletilen aydınlatıcı bilgilerin tamamını okuduğumu ve tüm haklarımı anladığımı kabul ve beyan ederek, muvafakat ederim.